top of page

Adatvédelmi tájékoztató

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató részletesen ismerteti azokat a típusú személyes adatokat, amelyeket Önről gyűjtünk, amikor Ön kapcsolatba lép velünk. Az Ön által többek között a jelen weboldal kapcsán részünkre átadott személyes adatok tekintetében Serényi Zoltán egyéni vállalkozó az adatkezelő.
 
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató az alábbiakat ismerteti:

 • Az általunk gyűjtött adatok

 • Hogyan használjuk fel az adatokat

 • Hogyan tároljuk személyes adatait

 • Hogyan védjük személyes adatait

 • Adatok megosztása és kiadása

 • Az Ön jogai

 • Külső weboldalakra mutató hivatkozásokkal kapcsolatos felelősségünk

 • Módosítások

 • Kapcsolatfelvétel

 
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató Kiegészítő tájékoztató részében ismertetjük, mit értünk "személyes adatok" és a jelen tájékoztatóban használt egyéb kifejezések alatt.
 

1.     Az általunk gyűjtött adatok 
 
Az, hogy milyen típusú adatokat gyűjtünk Önről a körülményektől és az Ön által igénybe vett szolgáltatástól függ. Általában az alábbi módokon gyűjtünk adatokat Önről és/vagy az Ön által igénybe vett szolgáltatásainkról:

· A weboldal Ön által történő használatára vonatkozó adatok:

Adatokat gyűjtünk arról, hogy Ön miként használja weboldalunkat. Ide tartoznak az Ön által meglátogatott oldalak adatai, hogy milyen szolgáltatásokra vagy információkra keresett rá, illetve milyen linkeket és tartalmat nyitott meg. Ezenkívül az Ön által a weboldal igénybevétele során megadott személyes adatokat arra is felhasználjuk, hogy Önnek megfelelő tartalmat szolgáltassunk és tájékoztassuk marketingstratégiánkról. Ez a "profilalkotás"-ként ismert tevékenység a személyes adatok automatizált eszközökkel történő kezelése az Ön személyes preferenciáinak, érdeklődési körének vagy magatartásának elemzése vagy előrejelzése céljából. Ön profilalkotás ellen jogosult tiltakozni (lásd a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 7. pontját lejjebb)
 
· Technikai adatok 
Adatokat gyűjtünk arról, hogy milyen eszköz(öke)t használ a weboldal eléréséhez. Ennek részeként gyűjtjük a mobileszköz egyedi azonosítóját vagy az internetprotokoll (IP) címeket, amely számok egy adott számítógépet vagy egyéb hálózati eszközt tudnak egyedileg azonosítani az interneten. Ezt az információt összekapcsoljuk egy sütiazonosítóval (cookie), amelyet lehívunk és kezelünk. 

· Kapcsolattartási adatok
Ha regisztrál, kapcsolati adatait azért gyűjtjük, hogy felehessük önnel a kapcsolatot, email figyelmeztetőket küldhessünk, részt vehessen rendezvényeken, letölthesse tartalmunkat, előfizethessen hírlevelünkre. Az általunk gyűjtött személyes adatok közé tartozik az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma.

2.     Hogyan használjuk fel az adatokat
 
Hacsak a törvény másképp nem rendelkezik, az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra használjuk fel:

 • biztosítjuk az Ön által kért konkrét információkat vagy szolgáltatásokat;

 • lehetővé tesszük a tartalmunk letöltését;

 • hírleveleket és a szolgáltatásainkra vonatkozó információkat küldünk Önnek;

 • válaszolunk kéréseire és visszajelzéseire; és

 • elemezzük és/vagy javítjuk szolgáltatásainkat.

 
Az adatvédelmi törvény alapján kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni a személyes adatai kezelésének jogalapjáról. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a legtöbb esetben: a) valamilyen jogos érdekünk az általunk az Ön részére biztosított, Ön által kért szolgáltatásokkal vagy egyébként az Önnel fennálló ügyfélkapcsolattal összefüggésben, vagy b) az Ön hozzájárulása, ha azt kértük.
 

3.     Meddig őrizzük meg adatait
 
Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg ez az adott szolgáltatáshoz szükséges, törvényi kötelezettségeinkkel összhangban. Ezt követően személyes adatait vagy biztonságosan töröljük vagy anonimizáljuk, hogy azokat fel lehessen használni elemzési célokra. A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási adatokon keresztül további információkat kérhet.


4.     Hogyan védjük adatait   

Megfelelő szervezési és technológiai óvintézkedésekkel biztosítjuk a védelmet az illetéktelen felhasználás, hozzáférés vagy a személyes adatok véletlen elvesztése, módosítása vagy megsemmisülése ellen. 
 

5.     Adatok megosztása és kiadása
 
A más felekkel megosztott adatok 
 
Ha jogszabály előírja vagy megengedi, személyes adatokat kiadhatunk másoknak, így például felügyeleti vagy bűnüldöző szerveknek, például bíróság megkeresésére vagy idézésére vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha úgy látjuk, hogy ez szükséges, törvénytelen tevékenységek kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha a törvény egyébként előírja. 
 
Az Önre vonatkozó személyes adatokat nem adjuk el vagy kölcsön harmadik félnek.
 
6.     Az Ön jogai 

 • Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az jogos érdekünk (vagy harmadik fél jogos érdeke) alapján történik és Ön tiltakozni akar az ilyen jogalapon történő adatkezelés ellen, mivel úgy érzi, hogy az alapvető jogait és szabadságait érinti. Ön emellett jogosult tiltakozni személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Bármikor tiltakozhat és mi kötelesek vagyunk az Ön által kifogásolt adatok kezelését beszüntetni, hacsak nem tudunk kellően alapos indokot felmutatni az adatkezelés folytatására. 

 

 • A személyes adataihoz való hozzáférés Amennyiben Ön a jelen bekezdésben meghatározott igényét benyújtja és mi személyes adatokat tárolunk Önről, kötelesek vagyunk tájékoztatni erről, és ennek részeként átadni a személyes adatok leírását és másolatát, valamint, hogy miért kezeljük azokat. Megkérhetjük Önt, hogy azonosítsa magát, mielőtt személyes adataihoz hozzáférést biztosítanánk. Kérését a vonatkozó jogszabályban előírt határidőn belül elbíráljuk. 

 

 • Személyes adatai továbbításának kérelmezése Személyes adatait strukturált, általánosan használt, gépileg olvasható formátumban biztosítjuk az Ön vagy egy Ön által kiválasztott harmadik fél számára. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a jog azokra a személyes adataira vonatkozik, amelyeket Ön adott meg nekünk; és ha személyes adatait hozzájárulás alapján kezeljük, vagy ha az adatokat az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez használtuk fel.

 

 • Személyes adatai törlésének kérelmezése Ön jogosult kérni tőlünk adatai törlését vagy eltávolítását, ha sikeresen érvényesítette a tiltakozásra vonatkozó jogát (lásd feljebb), vagy ha egy helyi jogszabály alapján kötelesek vagyunk törölni személyes adatait. Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos adatokat szükséges lehet megőriznünk a jogszabályi előírások miatt és/vagy saját jogos érdekünkben. Ha ez történik, tájékoztatjuk Önt erről.

 

 • Személyes adatai helyesbítésének vagy aktualizálásának kérelmezése Ez lehetővé teszi, hogy bármilyen hiányos vagy pontatlan Önről tárolt adatot kijavíttasson.

 

 • Bizonyos esetekben kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ha Ön ezt kéri, akkor továbbra is tároljuk személyes adatait, de azok kezelése korlátozott mindaddig, amíg a korlátozás érvényben van.

 

 • Hozzájárulásának visszavonása Amennyiben Ön hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez, ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha hozzájárulását visszavonja, ez nem érinti a személyes adataival a hozzájárulás visszavonását megelőző időszakban általunk végzett műveletek jogszerűségét.

 

 • Panasz benyújtása Mindent megteszünk a panaszai orvoslása érdekében. Ugyanakkor, ha úgy érzi, hogy panaszát nem oldottuk meg, jogosult panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál. Például ez Magyarországon a helyi adatvédelmi hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

 
Ha Ön a fenti jogait gyakorolja és bármilyen kérdés merülhet fel a személyazonosságát illetően, akkor kérhetjük, hogy adjon meg olyan adatokat, amelyek alapján meggyőződhetünk az Ön személyazonosságáról.
 
7. Külső weboldalakra mutató hivatkozásokkal kapcsolatos felelősségünk
 
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató csak Serényi Zoltán egyéni vállalkozó által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Az oldalunk külső weboldalakra, például közösségi oldalakra – Facebook, Instagram,  – mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ha követi ezeket a hivatkozásokat, akkor az érintett oldalakat azok saját vonatkozó felhasználói és adatvédelmi tájékoztatója alapján használja, mivel az ő adatvédelmi gyakorlatuk nem tartozik a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá. Ezenkívül nem vállalunk felelősséget és nincs befolyásunk a külső weboldalak által gyűjtött adatok vonatkozásában és nem vállalunk felelősséget az Ön által az ilyen külső weboldalakon megadott adatok védelméért és titokban tartásáért.
 

8.     Módosítások
 
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről időre módosíthatjuk az irányadó jogszabály, a bevált gyakorlat változásai vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó saját gyakorlatunk megváltoztatása esetén.  Ha Ön a fenti változtatásokat nem fogadja el, kérjük, ne használja tovább szolgáltatásainkat és ne ossza meg velünk személyes adatait. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt a tájékoztatót az esetleges változások követése érdekében.
 

9. Kapcsolatfelvétel
 
Ha bármilyen kérdése volna a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót vagy adatvédelmi koncepciónkat, illetően vagy szeretné gyakorolni a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban említett bármelyik jogát, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk:
 
Cím: 1063 Budapest, Szondi utca 66.
 
Telefon: (+36) 20 4042 433
 

 
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
A jelen Kiegészítő Tájékoztatásban ismertetjük az Adatvédelmi Tájékoztatóban használt egyes szakkifejezéseket.
"adatkezelő" – az a személy vagy társaság, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. 
"személyes adat" – minden olyan adat, amely Önnel kapcsolatos (vagy amely alapján Ön azonosítható).
 "kezelés vagy adatkezelés" – az adatokkal végzett bármilyen tevékenység. Például ide tartozik az adatok gyűjtése, tárolása, kiadása és törlése. 
"profilalkotás" - a személyes adatok automatizált eszközökkel történő kezelése az adott személyről bizonyos dolgok megállapításához, például munkahelyi teljesítményének, megbízhatóságának, gazdasági helyzetének, személyes preferenciáinak, érdeklődési köreinek, magatartásának, tartózkodási helyének vagy mozgásának elemzése vagy előrejelzése.
"átadás" – a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő átadása (pl. az Európai Gazdasági Térségen kívül található eszközökön történő tárolás), vagy az Európai Gazdasági Térségen kívülről bárkinek hozzáférés biztosítása a személyes adatokhoz.

bottom of page